baner
Jesteś tutaj: Bip -> Statut
Statut

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXXII/715/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 1 lipca 2004 r.

S T A T U T

Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2

Dom Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

§ 3

1.            Siedzibą Domu Kultury jest Warszawa.

2.            Terenem działania Domu Kultury jest obszar m.st. Warszawy.

3.            Dom Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

§ 4

1.            Organizatorem Domu Kultury  w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest m.st. Warszawa.

2.            Nadzór nad działalnością Domu Kultury realizują organy m.st. Warszawy.

3.            Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

§ 5

Dom Kultury:

1)            używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,

2)            może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3)            posiada znak graficzny (logo).

Rozdział II

Zakres działalności

§ 6

Zakres działalności Domu Kultury obejmuje:

1)            rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;

2)            tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;

3)            prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;

4)            gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;

5)            inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;

6)            działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;

7)            współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;

8)            prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

9)            edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

10)         kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;

11)         inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 7

Realizacja zadań Domu Kultury następuje w szczególności przez:

1)            prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

2)            prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,

3)            współpracę z:

a)            organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,

b)           instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

4)            optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

Rozdział III

Organizacja

§ 8

1.            Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2.            Dyrektor Domu Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje

ją na zewnątrz.

3.            W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy albo powierza zarządzanie Domem Kultury osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu (kontrakt menedżerski).

4.            Przy Domu Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo–konsultacyjne.

5.            Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. 

6.            Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

7.            W Domu Kultury może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska Zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor, po uzyskaniu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 9

1.            Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2.            Wobec pracowników Domu Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

3.            Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 10

1.            Dyrektor może tworzyć filie Domu Kultury.

2.            Tworząc filie Dyrektor dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej Domu Kultury

§ 11

Mienie Domu Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 12

1.            Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą. 

2.            Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3.            Dom Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca Prezydentowi m.st. Warszawy w celu zatwierdzenia.

§ 13

Przychodami Domu Kultury są:

1)            dotacje budżetowe,

2)            wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,

3)            środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,

4)            środki uzyskane z innych źródeł.

§ 14

1.            Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2.            Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

3.            Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

Zmiany w statucie Domu Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 16

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Domu Kultury mają zastosowanie przepisy ustawy.

Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy-Uchwała nr XLV/1112/2005 z 27-01-2005