baner
Jesteś tutaj: Bip -> Statut
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Kultury „Praga”

Dostępność cyfrowa

Dyrekcja Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 23 maja 2003 Data ostatniej dużej aktualizacji: 10 września 2017 – dokonano przebudowy strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre linki występują tylko w formie grafiki, bez alternatywy tekstowej.
  • Hierarchia nagłówków nie jest zachowana.
  • Niektóre dokumenty są w formie uniemożliwiającej odczyt znajdującego się w nich tekstu.
  • Na stronie znajdują się treści multimedialne, dla których nie dodano alternatywnej formy informacji, np. w postaci opisu treści, audiodeskrypcji.
  • Pełna obsługa strony z poziomu klawiatury nie jest możliwa.
  • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

Niezgodności w zakresie elementów stron internetowych, których zgodność nie jest wymagana, ale zalecana przez przepisy ustawy o dostępności cyfrowej, wskazano poniżej:

  • Na stronie internetowej lub mediach społecznościowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  • Strona nie posiada mapy serwisu.

Dom Kultury „Praga” dąży do zapewnienia dostępności strony internetowej oraz swoich mediów społecznościowych. Oświadczenie sporządzono dnia 20.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności Panią Anną Golc. Adres poczty elektronicznej a.golc@dkpraga.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 618 41 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Dom Kultury „Praga” będzie dążył do zrealizowania takiego żądania niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zostanie zapewniony alternatywny sposób dostępu do informacji. Na odmówienie realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres  siedziby głównej: ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa

Przystanek komunikacji miejskiej: Inżynierska

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Dąbrowszczaków. Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się 40 metrów od wejścia do Domu Kultury „Praga”, przy ul. Dąbrowszczaków. Wejście z poziomu ulicy bez progów. Przy schodach do wejścia znajduje się platforma schodowa dla wózków inwalidzkich. Platforma jest obsługiwana przez przeszkolonego pracownika recepcji lub pracownika technicznego. Do holu głównego i recepcji prowadzą drzwi, które otwierają się automatycznie, poprzez uruchomienie czujnika ruchu. Przy wyjściu te same drzwi otwierają się za pomocą przycisku dotykowego. Przy schodach zainstalowane są poręcze. Przy wejściu głównym znajduje się domofon. Wejście i przejścia są pozbawione progów. Przejścia posiadają szerokość umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim, wejście z wózkiem dziecięcym lub dużym bagażem. Na wprost wejścia znajduje się informacja obsługiwana przez pracownika Domu Kultury „Praga”. Na parterze znajdują się miejsca wypoczynkowe, dostosowane zarówno do osób dorosłych, osób na wózkach inwalidzkich, jak i dzieci. Na każdym piętrze znajdują się toalety. Na pierwszym piętrze jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Winda i schody umożliwiają dostanie się na pozostałe kondygnacje budynku. Kasa oraz pozostałe pomieszczenia administracji domu kultury, jak dyrekcja, sekretariat, kadry i księgowość, są zlokalizowane na drugim piętrze. Wszystkie pomieszczenia są pozbawione progów, a szerokość drzwi umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla lecz nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma tłumacza języka migowego. Na stronie www znajduje się wirtualny spacer ułatwiający poruszanie się po budynku. Na każdym piętrze znajdują się plany każdego poziomu oraz plan ewakuacyjny.

Adres siedziby II: ul. Strzelecka 11/13, 05-077 Warszawa

Przystanek komunikacji miejskiej: Bródnowska, stacja metra M2 Szwedzka

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Środkowej. Budynek nie posiada własnego parkingu. Dostępne są płatne miejsca parkingowe wokół budynku. Przy bramie znajduje się przycisk domofonu i videofonu. Przy schodach do wejścia na taras znajduje się winda-podnośnik dla wózków inwalidzkich. Jest obsługiwana przez przeszkolonego pracownika recepcji lub pracownika technicznego. Przy schodach do wejścia głównego zainstalowane są poręcze oraz nakładki antypoślizgowe. Schody w budynku są oznaczone kontrastowo. Przejścia na parterze są pozbawione progów i posiadają szerokość umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim, wejście z wózkiem dziecięcym lub dużym bagażem. Przy wejściu znajduje się plan tyflograficzny parteru budynku oraz kontrastowa tablica informacyjna. W posadzce znajdują się pasy naprowadzające dla osób niedowidzących. W budynku znajdują się oznaczenia pionowe. Balustrady schodów zostały wydłużone o 30 cm. Na wprost wejścia znajduje się informacja obsługiwana przez pracownika Domu Kultury „Praga”. Na parterze znajdują się miejsca wypoczynkowe, dostosowane zarówno do osób dorosłych, osób na wózkach inwalidzkich, jak i dzieci. Na każdym piętrze znajdują się toalety. Na parterze oraz na poziomie -1 znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Winda o parametrach pozwalających na wjazd wózkiem i schody umożliwiają dostanie się na pozostałe kondygnacje budynku. Kasa oraz pozostałe pomieszczenia administracji domu kultury, są zlokalizowane na pierwszym piętrze. Wszystkie pomieszczenia są pozbawione progów, a szerokość drzwi umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma tłumacza języka migowego.

Ze względu na koszty DK Praga nie zapewnia pełnej dostępności strony internetowej. Dostosowanie strony do wszystkich wymagań przepisów o dostępności cyfrowej wymaga całkowitego przebudowania strony internetowej, którego koszt szacuje się na 25.000,00 zł. Jednocześnie DK Praga udostępnił wymagane informacje o swojej działalności w biuletynie informacji publicznej, a także podejmuje działania mające na celu zapewnienie dostępności treści cyfrowych w zakresie treści multimedialnych oraz dodawanych treści. Uwzględnia się także wymogi dostępności w zleceniach na dostarczenie treści multimedialnych. W zakresie treści realizowanych przez pracowników DK Praga, z wykorzystaniem narzędzi jakimi dysponuje dom kultury, podejmuje się wszelkie możliwe działania, aby były dostępne, jednakże nie zawsze jest to możliwie, ze względu na ograniczony budżet DK Praga.

Dotychczas nie otrzymywano skarg w zakresie dostępności cyfrowej, więc szacuje się, że niepełna dostępność strony internetowej, dotyczy maksymalnie kilku użytkowników serwisu. Tym bardziej, że DK Praga zapewnia alternatywny dostęp do swoich treści w mediach społecznościowych, a także w siedzibie (ulotki, plakaty, informacje graficzne).

Dostosowanie strony internetowej do wymagań przepisów o dostępności, a także innych środków technicznych i organizacyjnych jest realizowane sukcesywnie i uwzględniane w działaniach podejmowanych przez DK Praga.

Szacuje się, że pełne dostosowanie strony internetowej, jeżeli w kolejnych latach nie nastąpi ponowne obniżenie budżetu jednostki, powinno zająć maksymalnie trzy lata.

2021 GUS raport dostępności