baner
Jesteś tutaj: Bip -> Statut
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracyW dniu 12 kwietnia 2024 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko: specjalistki/specjalisty ds. marketingu w Domu Kultury „Praga”.
Spośród ofert złożonych w terminie komisja rekrutacyjna zaprosiła do rozmów  9 kandydatek/kandydatów. Po przeprowadzonych rozmowach jednogłośnie wybrała Pana Jakuba Kujałowicza, którzy spełnili wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymali największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatek/kandydatów.


W dniu 21 grudnia 2023 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko: specjalistki/specjalisty ds. obsługi technicznej w Domu Kultury „Praga”.
Spośród ofert złożonych w terminie komisja rekrutacyjna zaprosiła do rozmów 8 kandydatek/kandydatów. Po przeprowadzonych rozmowach jednogłośnie wybrała Panią Aleksandrę Grzebalską i Pana Michała Markowskiego, którzy spełnili wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymali największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatek/kandydatów.


Ogłoszenie na wolne stanowisko
Specjalist(k)a ds. projektów


Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym z funduszy unijnych);
• znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach/projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
• praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych;
• umiejętność: zarządzania budżetami; negocjowania i sporządzania umów; pisania sprawozdań;
• znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;
• gotowość do pracy także w weekendy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.


Główne obowiązki:
• poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
• przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków zewnętrznych;
• poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektu;
• realizacja i koordynacja projektów;
• prowadzenie pełnej dokumentacji projektowej;
• rozliczanie projektów, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
• bieżące śledzenie rynku pod kątem obowiązujących przepisów, wytycznych, mających wpływ na pozyskiwanie nowych i realizację aktualnych projektów;
• współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów (urzędy, jednostki nadzorujące, instytucje i inne);
• współpraca z wykonawcami, artystami, sponsorami, partnerami oraz innymi jednostkami w trakcie realizowania projektów;
• współpraca ze środowiskiem międzynarodowym;
• generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.


Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• ciekawą pracę na pełen etat,
• wynagrodzenie miesięczne na poziomie 6000,00 – 6800,00 brutto (ostateczna kwota zostanie ustalana w zależności od doświadczenia i kwalifikacji),
• bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich),
• możliwość rozwoju, nauki, szkoleń.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalist(k)a ds. projektów”do dnia 21 czerwca 2023 r.


Prosimy o dopisanie następujących klauzul:
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
• Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.


Informacja o przetwarzaniu danych
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatkami / kandydatami.


W dniu 1 czerwca 2023 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko: specjalistki/specjalisty ds. księgowości w Domu Kultury „Praga”.

Spośród ofert złożonych w terminie komisja rekrutacyjna zaprosiła do rozmów 3 kandydatek/kandydatów. Po przeprowadzonych rozmowach jednogłośnie wybrała Pana Konrada Machrowicza, która spełniał wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymał największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatek/kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole!


Specjalistka/Specjalista ds. księgowości

Osoba kandydująca powinna spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1.            posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),

2.            znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego,

3.            nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4.            spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

Wymagania dodatkowe:

• praktyczna znajomość przepisów podatkowych (PIT, CIT, VAT) oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, PPK

• dobra znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość Comarch Optima),

• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office, w szczególności excel),

• umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Opcjonalnie:

• Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Główne obowiązki:

• prowadzenie rachunkowości Domu Kultury „Praga”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora,

• naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie,

• sporządzanie sprawozdań do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,

• realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,

• należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,

• sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków) pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych

• dokonywanie rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;

• przygotowanie Rejestrów VAT w zakresie sprzedaży i zakupu;

• sporządzanie przelewów bankowych oraz współpraca z bankami w zakresie obrotu bezgotówkowego;

• bieżąca weryfikacja obrotów i sald kont księgowych;

• współpraca z Głównym Księgowym w/w zakresie;

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• ciekawą pracę na pełen etat,

• wynagrodzenie: stałe miesięczne, pensja w wysokości od 6.500 do 7.500 zł brutto ustalona w zależności od doświadczenia

• możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

• bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. księgowości” do dnia 29 maja 2023 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

•             Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

•             Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami i kandydatkami


W dniu 20 marca 2023 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko: specjalistki/specjalisty ds. projektów w Domu Kultury „Praga”.

Spośród 30 ofert złożonych w terminie komisja rekrutacyjna zaprosiła do rozmów 6 kandydatek/kandydatów. Po przeprowadzonych rozmowach jednogłośnie wybrała Panią Annę Czerniawską, która w największym zakresie spełniała wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymała największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatek/kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalist(k)a ds. projektów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym z funduszy unijnych);
 • znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach/projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych;
 • umiejętność: zarządzania budżetami; negocjowania i sporządzania umów; pisania sprawozdań;
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;
 • gotowość do pracy także w weekendy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Główne obowiązki:

 • poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektu;
 • realizacja i koordynacja projektów;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji projektowej;
 • rozliczanie projektów, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
 • bieżące śledzenie rynku pod kątem obowiązujących przepisów, wytycznych, mających wpływ na pozyskiwanie nowych i realizację aktualnych projektów;
 • współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów (urzędy, jednostki nadzorujące, instytucje i inne);
 • współpraca z wykonawcami, artystami, sponsorami, partnerami oraz innymi jednostkami w trakcie realizowania projektów;
 • współpraca ze środowiskiem międzynarodowym;
 • generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • wynagrodzenie miesięczne na poziomie 6000,00 – 6800,00 brutto (ostateczna kwota zostanie ustalana w zależności od doświadczenia i kwalifikacji),
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich),
 • możliwość rozwoju, nauki, szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalist(k)a ds. projektów”do dnia 22 lutego 2023 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatkami / kandydatami. 


W dniu 24 stycznia 2023 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko: specjalistki/specjalisty ds. organizacji wydarzeń (specjalność: animacja kultury) w Domu Kultury „Praga”.

Spośród 79 ofert złożonych w terminie komisja rekrutacyjna zaprosiła do rozmów 10 kandydatek/kandydatów. Po przeprowadzonych rozmowach jednogłośnie wybrała Panią Annę Witek, która spełniała wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymała największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatek/kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalist(k)a ds. organizacji wydarzeń

(specjalność: animacja kultury)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, antropologia, psychologia),
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy z lokalną społecznością,
 • znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, umiejętność i chęć pracy w zespole,
 • umiejętność: zarządzania budżetem, negocjowania i sporządzania umów, pisania sprawozdań,
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office.

Główne obowiązki:

 • Inicjowanie, organizowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkanek i mieszkańców Pragi/Warszawy;
 • Opracowanie i wdrożenie planu działań animacji kulturalnej i społecznej;
 • Współpraca z mieszkankami i mieszkańcami, animatorkami i animatorami kultury, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie: kultury, edukacji kulturalnej, czasu wolnego i integracji społecznej;
 • Inicjowanie i przeprowadzenie działań mających na celu badanie potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców;
 • Inicjowanie, organizacja i koordynacja działań Miejsca Aktywności Lokalnej w Pałacyku Konopackiego oraz ogródku sąsiedzkim;
 • Prace koncepcyjne polegające na współtworzeniu oferty kulturalnej opartej na metodzie animacji kultury oraz z zakresu edukacji kulturalnej;
 • Tworzenie planów promocji i organizacji poszczególnych wydarzeń oraz optymalizacja działań promocyjnych;
 • Prowadzenie i administrowanie spraw związanych z wolontariatem;
 • Współpraca ze środowiskiem międzynarodowym;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Oferujemy:

•             zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

•             ciekawą pracę na pełen etat,

•             wynagrodzenie miesięczne na poziomie 5600,00 – 6200,00 brutto (ostateczna kwota zostanie ustalana w zależności od doświadczenia i kwalifikacji),

•             bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich),

•             miejsce pracy Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13,

•             możliwość rozwoju, nauki, szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalist(k)a ds. organizacji wydarzeń (specjalność: animacja kultury)”do dnia 15 lutego 2023 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

•             Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

•             Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatkami / kandydatami.


Specjalistka/Specjalista ds. księgowości

(umowa na zastępstwo)

Osoba kandydująca powinna spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1.            posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),

2.            znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego,

3.            nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4.            spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

Wymagania dodatkowe:

• praktyczna znajomość przepisów podatkowych (PIT, CIT, VAT) oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, PPK

• dobra znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość Comarch Optima),

• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office, w szczególności excel),

• umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Opcjonalnie:

• Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Główne obowiązki:

• prowadzenie rachunkowości Domu Kultury „Praga”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora,

• naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie,

• sporządzanie sprawozdań do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,

• realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,

• należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,

• sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków) pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych

• dokonywanie rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;

• przygotowanie Rejestrów VAT w zakresie sprzedaży i zakupu;

• sporządzanie przelewów bankowych oraz współpraca z bankami w zakresie obrotu bezgotówkowego;

• bieżąca weryfikacja obrotów i sald kont księgowych;

• współpraca z Głównym Księgowym w/w zakresie;

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,

• ciekawą pracę na pełen etat,

• wynagrodzenie: stałe miesięczne, pensja w wysokości od 4.500 do 6.500 zł brutto ustalona w zależności od doświadczenia

• możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

• bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. księgowości” do dnia 30 listopada 2022 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

•             Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

•             Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


W dniu 18 stycznia 2022 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów w Domu Kultury „Praga”.

Spośród 3 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Panią Kamilę Saternus i Panią Agnieszkę Schütterly, które spełniały wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymały największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. animacji społecznej,
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość obsługi Excel, Word, Power Point oraz programu Biletyna,
 • doświadczenie w organizacji i koordynacji zajęć i warsztatów,

Mile widziane będą:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu zajęć,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu zajęć,
 • punktualność, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
 • podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych,
 • komunikatywna znajomość języka obcego,

Główne obowiązki:

 • Uczestniczenie w opracowywaniu planów merytorycznych działalności DK w zakresie funkcjonowania zajęć stałych – pracowni i grup zainteresowań,
 • Prowadzenie zapisów na zajęcia poprzez system Biletyna,
 • Przyjmowanie płatności za zajęcia; sprzedaż biletów; wydawanie wejściówek,
 • Kontrola wpływu płatności za zajęcia,
 • Prowadzenie i rozliczanie kasy,
 • Prowadzenie spraw formalnych i koordynacja działań DK przy organizowaniu zajęć stałych, w tym opracowywanie regulaminu zajęć, tworzenie cennika zajęć, opracowanie kart zgłoszeń, karnetów etc,
 • Monitorowanie frekwencji, zajętości sal, kalendarza zajęć,
 • Informowanie o nieobecnościach instruktorów, powiadamianie uczestników zajęć o zmianach, dbałość o ciągłość zajęć,
 • Zbieranie ciekawych ofert na zajęcia i warsztaty,
 • Dbałość o prawidłowy przebieg zajęć pod względem jakości pracy instruktorów, w tym ocena ich pracy,
 • Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji (dzienników zajęć) przez instruktorów,
 • Rozliczanie godzin pracy instruktorów,
 • Udział w planowaniu rocznego budżetu zajęć stałych i warsztatów,
 • Zamawianie materiałów do zajęć oraz wydawanie materiałów na zajęcia instruktorom,
 • Sporządzanie sprawozdań, zestawień, umów, zamówień dokumentacji zamówień publicznych itp.
 • Udział w organizacji spotkań informacyjno-organizacyjnych z instruktorami,
 • Współorganizacja i koordynacji warsztatów cyklicznych i okazjonalnych,
 • Udział w organizacji i koordynacji Dnia Otwartego,
 • Udział w organizacji konkursu ofert dla instruktorów oraz w rekrutacji instruktorów,
 • Ustalanie potrzeb promocyjno-marketingowych zajęć stałych i warsztatów oraz ich realizacja we współpracy z Działem Promocji i Marketingu,
 • Inicjowanie powstania nowych pracowni i zajęć zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz trendami rynkowymi,
 • Praca w wybrane weekendy,

Główne miejsce pracy:

Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa lub ul. Dąbrowszczaków 2 03-476 Warszawa

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
 • równoważny system pracy, według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, praca także w weekendy,
 • możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów ” do dnia 31 grudnia  2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


W dniu 8 listopada 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości w Domu Kultury „Praga”.

Spośród 5 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Panią Justynę Zajkowską i Panią Agnieszkę Lipkowska, które spełniły wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymały największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. księgowości

Wymagania niezbędne:

Osoba kandydująca powinna spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
 2. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów, w szczególności: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • bardzo dobra znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość Comarch Optima),
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office w szczególności excel),
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości Domu Kultury „Praga”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie, ,
 • opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
 • przygotowywanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw związanych z zamówieniami publicznymi we współpracy z Zespołem Zamówień Publicznych
 • sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków) pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych
 • dokonywanie rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;
 • prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Domu Kultury oraz sporządzanie miesięcznej sprawozdawczości finansowej
 • współpraca z bankami w zakresie obrotu bezgotówkowego;
 • sporządzanie przelewów bankowych;
 • Sprawdzanie i dokonywanie płatności za wykonane prace zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. księgowości” do dnia 31 października 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


W dniu 27 października 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów ze specjalnością animacji społecznej w Domu Kultury „Praga”.

Spośród 7 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Panią Agnieszkę Dragon, która spełniała wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymała największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. organizacji wydarzeń artystycznych ze specjalnością

 animacji społecznej

Wymagania niezbędne:

 1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
 2. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. animacji społecznej,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła studia magisterskie, (preferowane kierunki animacja kultury, socjologia,
  etnografia, antropologia, psychologia), posiada co najmniej 2-letniedoswiadczenie,
 2. znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,
 3. wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 5. biegła znajomość obsługi komputera

Mile widziane będą:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu projektów,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów grantowych
 • umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym,
 • punktualność, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
 • podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych,
 • komunikatywna znajomość języka obcego,
 • doświadczenie w pracy z wolontariuszami.

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań metodą projektów (przy współpracy z Działem Merytorycznym),
 • koordynacja i rozliczanie projektów,
 • koordynacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Pałacyku Konopackiego,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, animatorami kultury, aktywistami miejskimi, społecznością lokalną w dziedzinie kultury, czasu wolnego i integracji społecznej,
 • tworzenie planów promocji i organizacyjnych poszczególnych wydarzeń oraz optymalizacja działań promocyjnych we współpracy ze Specjalistą ds. promocji,
 • obsługa finansowa działalności programowej w ww. zakresie i przygotowywanie sprawozdań,
 • prowadzenie podstawowych badania potrzeb kulturalnych i badań lokalnych zasobów,
 • koordynacja i współpraca z wolontariuszami,
 • zadania zlecone przez przełożonych.

Główne miejsce pracy:

Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa

Pałacyk Konopackiego to przestrzeń, która pełnić będzie istotną rolę animacyjną w dzielnicy Praga-Północ. Wspólnie z nami będziesz tworzyć miejsce sprzyjająca wymianie doświadczeń, dialogowi międzypokoleniowemu i wielokulturowemu. Miejsce, w którym każda mieszkanka i mieszkaniec może zrealizować swój pomysł na działania integrujące społeczność lokalną przy wsparciu lokalowym/rzeczowym i merytorycznym zatrudnionych pracowników. W Pałacyku Konopackiego prowadzone będą też działania związane z pracą z wolontariuszami oraz wsparciem koordynatorów wolontariatu z dzielnicy Praga-Północ

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
 • równoważny system pracy, według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, praca także w weekendy,
 • możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. animacji społecznej ” do dnia 30 września  2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


W dniu 15 października 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów w Domu Kultury „Praga”.

Spośród 4 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Panią Julię Winkler, która spełniała wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymała największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. animacji społecznej,
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość obsługi Excel, Word, Power Point oraz programu Biletyna,
 • doświadczenie w organizacji i koordynacji zajęć i warsztatów,

Mile widziane będą:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu zajęć,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu zajęć,
 • punktualność, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
 • podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych,
 • komunikatywna znajomość języka obcego,

Główne obowiązki:

 • Uczestniczenie w opracowywaniu planów merytorycznych działalności DK w zakresie funkcjonowania zajęć stałych – pracowni i grup zainteresowań,
 • Prowadzenie zapisów na zajęcia poprzez system Biletyna,
 • Przyjmowanie płatności za zajęcia; sprzedaż biletów; wydawanie wejściówek,
 • Kontrola wpływu płatności za zajęcia,
 • Prowadzenie i rozliczanie kasy,
 • Prowadzenie spraw formalnych i koordynacja działań DK przy organizowaniu zajęć stałych, w tym opracowywanie regulaminu zajęć, tworzenie cennika zajęć, opracowanie kart zgłoszeń, karnetów etc,
 • Monitorowanie frekwencji, zajętości sal, kalendarza zajęć,
 • Informowanie o nieobecnościach instruktorów, powiadamianie uczestników zajęć o zmianach, dbałość o ciągłość zajęć,
 • Zbieranie ciekawych ofert na zajęcia i warsztaty,
 • Dbałość o prawidłowy przebieg zajęć pod względem jakości pracy instruktorów, w tym ocena ich pracy,
 • Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji (dzienników zajęć) przez instruktorów,
 • Rozliczanie godzin pracy instruktorów,
 • Udział w planowaniu rocznego budżetu zajęć stałych i warsztatów,
 • Zamawianie materiałów do zajęć oraz wydawanie materiałów na zajęcia instruktorom,
 • Sporządzanie sprawozdań, zestawień, umów, zamówień dokumentacji zamówień publicznych itp.
 • Udział w organizacji spotkań informacyjno-organizacyjnych z instruktorami,
 • Współorganizacja i koordynacji warsztatów cyklicznych i okazjonalnych,
 • Udział w organizacji i koordynacji Dnia Otwartego,
 • Udział w organizacji konkursu ofert dla instruktorów oraz w rekrutacji instruktorów,
 • Ustalanie potrzeb promocyjno-marketingowych zajęć stałych i warsztatów oraz ich realizacja we współpracy z Działem Promocji i Marketingu,
 • Inicjowanie powstania nowych pracowni i zajęć zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz trendami rynkowymi,
 • Praca w wybrane weekendy,

Główne miejsce pracy:

Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa lub ul. Dąbrowszczaków 2 03-476 Warszawa

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
 • równoważny system pracy, według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, praca także w weekendy,
 • możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów ” do dnia 30 września  2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


W dniu 1 września 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Domu Kultury „Praga”.

Spośród 2 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Panią Annę Kossakowską, która spełniła wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymał największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, osoba kandydująca powinna spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
 2. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 1. spełnia jeden z poniższych warunków: 
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów, w szczególności: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • bardzo dobra znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość Comarch Optima),
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office w szczególności excel),
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości Domu Kultury „Praga”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury,
 • sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt,
 • sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora,
 • przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie, prowadzenie ZFŚS,
 • opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Główny księgowy” do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji. 

Informacja o przetwarzaniu danych Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


W dniu 30 sierpnia 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko „osoby sprzątającej” w Domu Kultury „Praga”.

Spośród 3 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Panią Martę Korczyńską, która spełniła wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymał największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów.

Gratulujemy i witamy w zespole! 


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Osoby sprzątającej Pałacyk Konopackiego

Wymagania:

 • Wykształcenie min. Zasadnicze,
 • Skrupulatność,
 • Dokładność,
 • Dyspozycyjność,
 • Gotowość rozpoczęcia pracy w różnych godzinach, a także praca w weekendy,

Główne obowiązki:

 1. Wietrzenie pomieszczeń,
 2. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych obejmuje: zamiatanie i zmywanie schodów i podłóg,
 3. Sprzątanie pracowni wg harmonogramu zajęć i programu miesięcznego w tym: uporządkowanie stołów, zamiatanie i zmywanie podłóg,
 4. Sprzątanie pomieszczeń socjalnych,),
 5. Sprzątanie toalet, w tym: mycie i dezynfekcja sanitariatów, mycie luster, zaopatrzenie w środki czystości (papier toaletowy, ręczniki, worki na śmieci, uzupełnianie mydła itp.)
 6. Mycie podłogi windy,
 7. Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków na śmieci we wszystkich pomieszczeniach ,
 8. Zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości i inne materiały niezbędne do wykonywania powierzonych czynności,
 9. Utrzymanie porządku w pomieszczeniu ze środkami czystości,
 10. Podlewanie kwiatów doniczkowych.

II. Obowiązki okresowe w DK Praga

 1. Sprzątanie sal po wydarzeniach artystycznych, w tym również zbieranie brudnych naczyń,
 2. Przygotowywanie sal do wydarzeń artystycznych, w tym: zamiatanie i mycie podłóg, pomoc przy ustawianiu stołów i krzeseł (wg grafiku wydarzeń),
 3. Odkurzanie grzejników
 4. Mycie drzwi,
 5. Zamiatanie i mycie podłóg w pomieszczeniach magazynowych
 6. Usuwanie pajęczyn z sufitów, ścian i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach,
 7. Ścieranie kurzu z biurek, parapetów, półek, szafek, mebli i wyposażenia, poręczy ( raz w tyg.),
 8. Dbałość o czystość gabloty reklamowej przed wejściem
 • .

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ lub ¾ lub 1/1 etatu ,
 • ciekawą pracę na etat z możliwością korzystanie z ZFŚS,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca”. Osoba sprzątająca” do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danychDom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


Ogłoszenie o rekrutacji – zakończenie W dniu 2 lipca 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko specjalista ds. obsługi technicznej w Domu Kultury „Praga”. Spośród 1 kandydata komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Pana Marka Ambroziaka, który spełnił wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymał największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów. Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. obsługi technicznej  

Wymagania:

• wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie techniczne,

• minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
• biegła znajomość obsługi komputera w tym Pakietu MS Office,

• Prawo jazdy kat. B (doświadczenie minimum 4 letnie),

• punktualność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, doskonała organizacja pracy, kreatywność,

• umiejętność podstawowej obsługi urządzeń technicznych w budynku,

Główne obowiązki:

• udział w sporządzaniu umów cywilno–prawnych z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie usług i dostaw na potrzeby DK Praga,

• odpowiedzialność i nadzór nad powierzonym sprzętem,

• pomoc techniczna we wszystkich przedsięwzięciach DK Praga,

• prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią dotyczący okresów gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń DK Praga,

• udział w przygotowaniu planów finansowych  dotyczących zabezpieczenia dostaw i usług niezbędnych do funkcjonowania DK Praga,

• współpraca ze służbami miejskimi w zakresie należytego funkcjonowania urządzeń cieplnych, dźwigowych, telefonicznych, wodno – kanalizacyjnych i innych niezbędnych do funkcjonowania DK Praga,

• gospodarowanie mieniem DK Praga,

• inwentaryzacja składników majątkowych DK Praga,

• rozwożenie korespondencji i innych dokumentów na potrzeby DK Praga.

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• zatrudnienie w wymiarze 1/1 etatu, bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich),

• stabilną pracę w kreatywnym zespole,

• praca według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, także w weekendy,
• możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,

• szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. obsługi technicznej” do dnia 18 czerwca 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

• Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


Ogłoszenie o rekrutacji – zakończenie W dniu 1 lipca 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko specjalista ds. animacji społecznej w Domu Kultury „Praga”. Spośród 3 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Pana Bartłomieja Mielczarka, który spełnił wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymał największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów. Gratulujemy i witamy w zespole!


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. animacji społecznej

Wymagania:

• wykształcenie wyższe,
• minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,

• umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
• biegła znajomość obsługi komputera i redakcji stron internetowych

Mile widziane będą:

• doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego,

• punktualność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, doskonała organizacja pracy, kreatywność,

•podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych.

Główne obowiązki:

• realizacja zadań metodą projektów (przy współpracy z Działem Merytorycznym),

• weryfikacja, koordynacja i rozliczanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego,

• koordynacja Miejsca Aktywności Lokalnej,

• współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, animatorami kultury, aktywistami miejskimi, społecznością lokalną w dziedzinie kultury, czasu wolnego i integracji społecznej,

• tworzenie planów promocji i organizacyjnych poszczególnych wydarzeń oraz optymalizacja działań promocyjnych we współpracy ze Specjalistą ds. promocji,

• obsługa finansowa działalności programowej w ww. zakresie i przygotowywanie sprawozdań,

• prowadzenie podstawowych badania potrzeb kulturalnych i badań lokalnych zasobów.

• koordynacja i współpraca z wolontariuszami.

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• zatrudnienie w wymiarze 1/1 etatu ,bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich),

• stabilną pracę w kreatywnym zespole

• praca według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, także w weekendy,
• możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,

• szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. animacji społecznej” do dnia 10 czerwca 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

• Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


„Ogłoszenie o rekrutacji – zakończenie W dniu 10 czerwca 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko specjalista ds. obsługi technicznej ( akustyczno-oświetleniowej ) w Domu Kultury „Praga”. Spośród 2 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała pana Michała Klimczaka, który spełnił wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymał największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów. Gratulujemy i witamy w zespole!”


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. obsługi technicznej (akustyczno-oświetleniowej)

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane techniczne),
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji wydarzeń z udziałem nagłośnienia i oświetlenia,
 • znajomość MS Office,
 • zaangażowanie, sumienność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
 • mile widziana komunikatywna (w mowie i piśmie) znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kategorii B.

Główne obowiązki:

 • współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie nagłośnienie/oświetlenia/ video,
 • planowanie bieżących napraw sprzętu akustyczno/oświetleniowego/video oraz ich koordynowanie,
 • organizowanie okresowych przeglądów mienia w szczególności akustycznego/oświetleniowego/video,
 • obsługa techniczna i akustyczna  imprez organizowanych przez DK „Praga”, w tym w szczególności realizacja dźwięku i światła oraz video,
 • umiejętność obsługi analogowych i cyfrowych konsolet fonicznych,
 • znajomość sposobu działania urządzeń scenicznego nagłośnienia, oświetlenia,
 • udział w przygotowywaniu planów finansowych dotyczących zabezpieczenia potrzeb multimedialnych,
 • planowanie zakupów na zaspokojenie potrzeb multimedialnych,
 • dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,
 • realizacja zakupów sprzętu,
 • bieżące rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników,
 • udział w organizowanych imprezach, również w soboty i niedziele w ramach ustalonych dyżurów,
 • współpraca i pomoc w realizacji wszystkich przedsięwzięć podejmowanych w DK,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora DK.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. obsługi technicznej(akustyczno-oświetleniowej)” do dnia 28 maja 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


„Ogłoszenie o rekrutacji – zakończenie W dniu 07 maja 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko specjalista ds. marketingu w Domu Kultury „Praga”. Spośród 26 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała panią Klaudynę Desperat, która spełniła wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymała największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów. Gratulujemy i witamy w zespole!”


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. marketingu

Wymagania:

– wykształcenie wyższe na kierunkach: marketing, komunikacja, promocja, kulturoznawstwo lub PR;

– min. 4-letnie doświadczenie w pracy w dziale PR/promocji/marketingu lub na podobnym stanowisku;

– praktyczna znajomość narzędzi PR-owych, w szczególności serwisów społecznościowych;

– doświadczenie w pracy w instytucji kultury;

– doświadczenie w zarządzaniu stronami internetowymi;

– mile widziana znajomość obsługi programów graficznych;

– doświadczenie w produkcji materiałów promocyjnych, druków, gadżetów reklamowych;

– umiejętność zarządzania budżetami;

– umiejętność negocjowania i sporządzania umów;

– wysokie umiejętności interpersonalne;

– sprawność organizacyjna, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

– kreatywność, znajomość poprawnej polszczyzny, sprawne posługiwanie się słowem (tzw. „lekkie pióro“);

– min. komunikatywna znajomość języka obcego w mowie i piśmie – preferowany język angielski.

Główne obowiązki:

– opracowywanie i wdrażanie działań marketingowych i promocyjnych DK Praga;

– planowanie i realizacja działań z zakresu media relations, budowanie i utrzymywanie stałych relacji z dziennikarzami, partnerami DK Praga;

– prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej DK Praga;

– prowadzenie budżetu z zakresu promocji w DK Praga;

– realizacja działań związanych z promocją DK Praga w mediach;

– tworzenie, redakcja, korekta publikacji i materiałów promocyjnych DK Praga;

– organizowanie/współorganizowanie akcji marketingowych i promocyjnych;

– pozyskiwanie patronów medialnych;

– administrowanie stroną internetową oraz profilami mediów społecznościowych,

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z działaniami marketingowymi.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. marketingu” do dnia 28 kwietnia 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji. W sprawach dotyczących Pani/a danych prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych: iod@dkpraga.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


„Ogłoszenie o rekrutacji – zakończenie W dniu 09 kwietnia 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko specjalista ds. administracji w Domu Kultury „Praga”. Spośród 26 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała panią Annę Radulską-Cieliczko, która spełniła wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymała największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów. Gratulujemy i witamy w zespole!”


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. administracji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w administracji biurowej (mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku);
 • znajomość przepisów prawa (Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • zaangażowanie, sumienność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • mile widziana komunikatywna (w mowie i piśmie) znajomość języka angielskiego.

Główne obowiązki:

 • opracowywanie sprawozdań administracyjnych;
 • udział w opracowywaniu budżetu w zakresie wydatków administracyjnych;
 • przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych;
 • prowadzenie harmonogramu wynajmu i udostępniania pomieszczeń lub sprzętu;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie administracji;
 • realizacja zakupów biurowych i gospodarczych;
 • sprawdzanie stanu zaopatrzenia w materiały biurowe i gospodarcze;
 • planowanie bieżących napraw oraz ich koordynowanie;
 • organizowanie okresowych przeglądów mienia;
 • obsługa sekretariatu – telefony, korespondencja, prawidłowy obieg dokumentów, redagowanie pism, odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej;
 • archiwizowanie dokumentów;
 • zamieszczanie i aktualizacja informacji w BIP;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • bieżąca koordynacja i prowadzenie wewnętrznych rejestrów;
 • przyjmowanie interesantów i gości.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. administracji” do dnia 19 marca 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 


Ogłoszenie o rekrutacji – zakończenie W dniu 10 lutego 2021 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko ds. projektów w Domu Kultury „Praga”. Spośród 29 kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wybrała pana Przemysława Piskozuba, który spełnił wszystkie wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymał największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów. Gratulujemy i witamy w zespole! 


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. projektów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym z funduszy unijnych);
 • znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach/projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych;
 • umiejętność zarządzania budżetami;
 • umiejętność negocjowania i sporządzania umów;
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;
 • gotowość do pracy także w weekendy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Główne obowiązki:

 • poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektu;
 • realizacja i koordynacja projektów;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji projektowej;
 • rozliczanie projektów, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
 • bieżące śledzenie rynku pod kątem obowiązujących przepisów, wytycznych, mających wpływ na pozyskiwanie nowych i realizację aktualnych projektów;
 • współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów (urzędy, jednostki nadzorujące, instytucje i inne);
 • współpraca z wykonawcami, artystami, sponsorami, partnerami oraz innymi jednostkami w trakcie realizowania projektów;
 • generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. projektowych” do dnia 26 stycznia 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.