baner
Jesteś tutaj: Bip -> Autor: dkpraga
Statut

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/715/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. S T A T U T Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą […]

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy

W dniu 20 marca 2023 r. zakończyła się rekrutacja na wolne stanowisko: specjalistki/specjalisty ds. projektów w Domu Kultury „Praga”. Spośród 30 ofert złożonych w terminie komisja rekrutacyjna zaprosiła do rozmów 6 kandydatek/kandydatów. Po przeprowadzonych rozmowach jednogłośnie wybrała Panią Annę Czerniawską, która w największym zakresie spełniała wymogi formalne ujęte w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz otrzymała największą liczbę […]

Aktualności

 Załącznik Nr 1 – Oferta (word) Załącznik Nr 2 – Wzór umowy (pdf) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (word) Zbieramy oferty na prowadzenie zajęć stałych. Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć stałych w Domu Kultury „Praga” w sezonie 2022/2023. Ofertę zajęć kierujemy do uczestników w każdym wieku: do małych dzieci […]

Sprawozdania i raporty

Sprawozdania merytoryczne: Sprawozdanie merytoryczne 2016 Sprawozdanie merytoryczne 2017 Sprawozdanie merytoryczne 2018 Sprawozdanie merytoryczne 2019 Sprawozdanie merytoryczne 2020 Sprawozdanie merytoryczne 2021 Sprawozdanie finansowe: Sprawozdanie finansowe 2016 Sprawozdanie finansowe 2017 Sprawozdanie finansowe 2018 Sprawozdanie finansowe 2019, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok Sprawozdanie finansowe 2020, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2020 rok Sprawozdanie finansowe 2021, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za […]

Zamówienia publiczne

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2023 roku nie planuje udzielać zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2022 roku nie udzielał zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. […]

Prowadzone rejestry

Dom Kultury „Praga” prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: 1. Ewidencja akt osobowych oraz ewidencja czasu pracy.2. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących.3. Rejestr umów zleceń z instruktorami oraz umów cywilno-prawnych.4. Archiwa związane z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych. Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach są dostępne dla osób, które wykażą interes prawny […]

Załatwianie spraw

Dyrektor Domu Kultury „Praga” przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie.Kontakt e-mail: sekretariat@dkpraga.pl Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu, i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego.GODZINY FUNKCJONOWANIAPoniedziałek – piątek w godz. od 9:00 do 20:00 (w trakcie roku szkolnego)oraz w wybrane soboty i niedziele – w godzinach odbywających […]

Informacje niepublikowane

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.Informacje publiczne udostępniane na wniosek są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi […]